ALGEMENE VOORWAARDEN van De Moestuinwinkel, KvK 80580742, gevestigd te (3812 PZ) Amersfoort aan de Vanadiumweg 16.
KVK: 80580742, BTW: NL861723818B01, info@demoestuinwinkel.nl, +31 33 234 00 74.

Hoofdstuk I – Algemeen
Artikel 1 Definitie en toepasselijkheid
Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en termijnen
Artikel 3 Hoe ziet de overeenkomst eruit?
Artikel 4 Wat spreken wij af over de prijzen/tarieven.
Artikel 5 Wanneer mogen wij de prijzen veranderen?
Artikel 6 Wat als de prestatie gewijzigd wordt?
Artikel 7 Wij kunnen vragen om zekerheid
Artikel 8 Hoe vindt de betaling plaats?
Artikel 9 Mogen wij afwijken van uw instructies?
Artikel 10 Wat als wij onze afspraken niet nakomen?
Artikel 11 Wat geldt bij overmacht?
Artikel 12 Wat geldt bij opschorting/beëindigen van de overeenkomst?
Artikel 13 Heeft u schade?
Artikel 14 Garantie en conformiteit
Artikel 15 Vrijwaring
Artikel 16 Intellectueel eigendom
Artikel 17 Adviezen en verstrekte informatie
Artikel 18 Recht van vervanging en inzet derden

Hoofdstuk II Levering, eigendomsvoorbehoud en retentie
Artikel 19 Levering en risico
Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud en retentie

Hoofdstuk III – Herroeping en retourneren
Artikel 21 Herroepingsrecht voor consumenten bij levering van producten
Artikel 22 Herroepingsrecht voor consumenten bij levering van diensten
Artikel 23 Kosten in geval van herroeping door een consument
Artikel 24 Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 25 Herroepingsrecht bij kassen en schuren voor consumenten
Artikel 26 Retourneren voor zakelijke kopers
Artikel 27 Geen retourmogelijkheid voor kassen en schuren voor zakelijke kopers

Hoofdstuk IV Slotbepalingen
Artikel 28 – Klachtenregeling
Artikel 29 Toepasselijk recht
Artikel 30 Geschillen


Hoofdstuk I – Algemeen
Artikel 1 Definitie en toepasselijkheid
1. Definities

a. Onder ‘Wij’ en ‘Ons’ worden verstaan: De Moestuinwinkel.
b. Onder ‘U’ en ‘Uw’ wordt verstaan: de koper, de opdrachtgever of diegene die anderszins optreedt bij een overeenkomst met ons.
c. Onder ‘Consument’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met ons.
d. Onder ‘Bedenktijd’ wordt verstaan: de termijn waarbinnen u, als u kan worden aangemerkt als consument, gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht.
e. Onder ‘Herroepingsrecht’ wordt verstaan: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
f. Onder ‘Modelformulier’ wordt verstaan: het modelformulier voor herroeping die wij ter beschikking stellen en door een consument kan worden ingevuld wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
g. Onder ‘Overeenkomst op afstand’ wordt verstaan: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ons georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
h. Onder ‘Techniek voor communicatie op afstand’ wordt verstaan: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat u en wij gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
i. Onder ‘Dag’ wordt verstaan: een kalenderdag.
j. Onder ‘Duurzame gegevensdrager’ wordt verstaan: elk middel dat de u en ons in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

2. Dit zijn de algemene voorwaarden van De Moestuinwinkel. In deze voorwaarden staan de afspraken die u en wij hebben gemaakt en waar u en wij aan moeten voldoen als u van onze diensten gebruik maakt. Deze voorwaarden zijn van toepassing:
a. als u en wij een overeenkomst (op afstand) hebben;
b. bij opgestelde aanbiedingen;
c. bij offertes en prijsopgaves;
d. wanneer wij werkzaamheden verrichten;
e. bij leveringen en andere (rechts)handelingen.
De algemene voorwaarden gelden ook wanneer wij een andere overeenkomst met u sluiten.
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de u beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij ons zijn in te zien en zij op verzoek van de u zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan u ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door u op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van u langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het derde en vierde lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing. Voor consumenten geldt dat zij zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds kunnen beroepen op de toepasselijke bepaling die voor de consument het meest gunstig is.
6. Wij mogen andere afspraken met u maken dan in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen. Deze afspraken gelden alleen als deze schriftelijk zijn vastgelegd en u daarmee heeft ingestemd.
7. Deze andere afspraken gelden alleen voor de op dat moment met u afgesloten overeenkomst. Voor andere overeenkomsten gelden weer alle afspraken van de algemene voorwaarden.
8. Verwijst u naar andere algemene voorwaarden in uw aanbod of in uw correspondentie? Dan gelden deze niet. Dit geldt ook wanneer in andere algemene voorwaarden een beding staat opgenomen dat aangeeft dat dit niet het geval is.
9. Wanneer één van de afspraken in deze algemene voorwaarden niet geldig is (nietig is), treedt een afspraak die daar zoveel mogelijk bij past hier automatisch voor in de plaats. Dit geldt ook voor andere afspraken waar wij geen beroep op kunnen doen.
10. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
11. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en termijnen
1. U en wij zijn niets verplicht wanneer wij u iets aanbieden, bijvoorbeeld bij offertes en prijsopgaves. Dit is anders wanneer dit duidelijk is aangegeven.
2. Het aanbod is vrijblijvend. Wij zijn gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd, zodat u een goede beoordeling van het aanbod kunt maken. Als wij gebruik maken van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Wij kunnen niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
5. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, mits u een consument bent;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
• Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.
7. Aanbiedingen zijn geldig tot het moment dat wij hebben aangegeven en zolang onze voorraad strekt. Hebben wij niet aangegeven hoe lang de aanbieding geldig is, dan geldt dat de aanbieding in ieder geval nooit langer dan één maand na verzending aan u geldig is.
8. Termijnen waarbinnen wij een product moeten leveren of werkzaamheden verrichten, zijn op geen enkel moment uiterste termijnen. Leveren wij niet op tijd? Dan heeft u geen recht op een schadevergoeding, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
9. Alle aanbiedingen die door ons persoonlijk aan u worden gedaan zijn alleen voor u bestemd.
10. Staat er in een aanbieding, offerte of prijsopgave een schrijffout of een kennelijke vergissing? En u had dit zelf kunnen begrijpen? Dan is de aanbieding, offerte of de prijsopgave niet meer geldig. Geef dit aan ons door zodat wij u een aangepaste aanbieding, offerte of prijsopgave kunnen toesturen.
11. Het is helaas niet mogelijk met een deel van de aanbieding, offerte of prijsopgave akkoord te gaan. Wij zijn dus niet verplicht om bij een samengestelde aanbieding, offerte of prijsopgave een gedeelte van de producten te leveren of een gedeelte van de werkzaamheden uit te voeren voor het daarbij vermelde deel van de kosten.

Artikel 3 Hoe ziet de overeenkomst eruit?
1. Een overeenkomst ontstaat wanneer:
a. wij een vrijblijvend aanbod doen;
b. dit aanbod u heeft bereikt;
c. u het eens bent met dit aanbod en hiermee akkoord gaan;
d. dit akkoord ons heeft bereikt; en
e. u voldoet aan de gestelde voorwaarden.
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, tot stand.
2. Wij kunnen ons - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of u aan zijn betalingsverplichtingen kunt voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3. Bent u nog niet akkoord met ons aanbod? Dan mogen wij ons aanbod nog intrekken. Er ontstaat dan geen overeenkomst.
4. Wij zijn niet verplicht een overeenkomst met u aan te gaan wanneer wij alleen een prijsopgave (wel of niet offerte genoemd), begroting, voorcalculatie of een soortgelijke mededeling aan u sturen.
5. Besluit u om bij de aanvaarding van het aanbod voorbehouden of wijzigingen aan te brengen? Dan komt er pas een overeenkomst tot stand wanneer wij schriftelijk aan u hebben aangegeven dat wij hiermee akkoord gaan. Deze instemming heeft in geen enkel geval betrekking op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door u worden gehanteerd.
6. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
7. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web omgeving. Indien u elektronisch kan betalen, zullen wij daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
8. Wij zullen bij het product of dienst aan u de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de u op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
• het bezoekadres van onze vestiging waar u met klachten terecht kunt;
• de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u, mits u als consument kunt worden aangemerkt, van het herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
• de in artikel 2 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
• de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
• In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige punt slechts van toepassing op de eerste levering.
9. (Rechts)handelingen van u met onze ondergeschikten (bijvoorbeeld personeel), binden ons niet. Dit is anders wanneer wij uitdrukkelijk en schriftelijk daarmee instemmen.
10. Wij mogen altijd de gehele overeenkomst of een gedeelte daarvan door een andere partij laten uitvoeren.
11. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 4 Wat spreken wij af over de prijzen/tarieven.
1. Wij maken samen vooraf afspraken over de prijzen en/of tarieven voor alle producten, werkzaamheden, leveringen en andere (rechts)handelingen.
2. De prijs in de overeenkomst is gebaseerd op de normale arbeidstijd- en duur. Het aantal uren dat door ons wordt aangegeven is een schatting en is niet bindend. Dit is anders wanneer wij dit nadrukkelijk hebben aangegeven.
3. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra risico’s aanwezig zijn, dan kunnen wij een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen. Deze toeslag is afhankelijk van de risico’s die wij nemen.
4. Prijzen die eerder zijn gebruikt binden ons niet voor de toekomst. Bij een latere overeenkomst in de toekomst moeten dus weer nieuwe afspraken worden gemaakt over de prijzen.
5. De in het aanbod door ons genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt door ons geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten zijn wij niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 5 Wanneer mogen wij de prijzen veranderen?
1. Wij mogen de overeengekomen prijs verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen:
a. stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn;
b. stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten, sociale verzekeringen, met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten;
c. invoering van nieuwe of een wijziging van bestaande overheidsheffingen, in - en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland;
d. omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die niet aan ons kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen;
e. omstandigheden die hiermee zijn te vergelijken.
2. U bent verplicht de verhoogde prijs te betalen, voor zover deze verhoging niet meer betreft dan 10% van de overeengekomen prijs.
3. Voorzien wij dat de prijsverhoging meer zal zijn dan 10% van de overeengekomen prijs? Dan moeten wij dit bij u melden. Deze verhoging is voor uw rekening, tenzij u binnen zeven (7) dagen schriftelijk aan ons laten weten dat u niet akkoord bent met de verhoging.
4. Meldt u, conform lid 3, aan ons dat u het niet eens bent met de prijsverhoging? Dan zullen wij met u overleggen over een mogelijke wijziging van de overeenkomst. Eventuele overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst gelden alleen, nadat deze schriftelijk door ons zijn bevestigd en door u en wij zijn ondertekend.
5. Indien het overleg, zoals bedoeld in lid 4, niet tot een oplossing leidt, dan zijn wij en u bevoegd de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De door ons tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen zullen in dat geval alsnog door u moeten worden betaald.
6. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, dan zijn wij te allen tijde gerechtig om de prijs na de totstandkoming van de overeenkomst te verhogen, onder de voorwaarde dat wij u de mogelijkheid bieden om de duurovereenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 6 Wat als de prestatie gewijzigd wordt?
1. Wij mogen de overeengekomen prestatie wijzigen wanneer wij vinden dat dit voor het goed uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is.
2. Zorgt de wijziging van de prestatie voor meerwerk of meer kosten? Dan is artikel 5 van toepassing
3. Leiden door u verzochte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst tot extra kosten? Dan zijn deze altijd volledig voor uw rekening. Artikel 5 lid 2, 3, 4 en 5 zijn dan nadrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 7 Wij kunnen vragen om zekerheid
1. Verwachten wij dat u zich niet zult houden aan uw verplichtingen? Denken wij bijvoorbeeld dat u de factuur niet kunt betalen? Dan mogen wij van u eisen dat u ons daarover direct zekerheid geeft. U moet daarnaast uw verplichtingen gewoon blijven nakomen. Kunt u dit niet, dan mogen wij onze werkzaamheden (tijdelijk) staken totdat u deze zekerheid wel biedt en uw verplichtingen nakomt. Wij zijn hiervoor niet schadeplichtig.
2. Kunt u ons deze zekerheid niet geven? Dan kunnen wij de overeenkomst beëindigen en wordt deze als ontbonden beschouwd. De door ons tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen zullen in dat geval alsnog door u moeten worden betaald. Wij kunnen daarnaast nog een schadevergoeding van u vorderen.

Artikel 8 Hoe vindt de betaling plaats?
1. Wanneer er sprake is van een koop op afstand kiest u via de webshop de betalingsmethode.
2. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.
3. Heeft niet direct afgerekend en ontvangt u van ons een factuur? Dan vragen wij u vriendelijk de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen op de bank- of girorekening die op de factuur staat aangegeven. U mag geen bedragen verrekenen. Daarnaast mag u de betaling niet opschorten. Het bedrag dat u moet betalen is voor ons direct opeisbaar wanneer wij een overeenkomst sluiten. Dit geldt ook wanneer er nog geen factuur is.
4. Betaalt u niet binnen 14 dagen? Dan bent u direct in verzuim. Wij hoeven u niet in gebreke te stellen. U (als u geen consument bent) bent vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag tot aan de gehele voldoening daarvan. De rente wordt berekend over het deel dat u nog niet heeft betaald. Ook deze rente is direct opeisbaar. Wij hoeven u niet in gebreke te stellen. Wij mogen dan ook (buiten)gerechtelijke kosten op u verhalen. Indien u geen consument bent is aan buitengerechtelijke incassokosten 15% over het verschuldigde bedrag verschuldigd met een minimum van €150,-.
5. Indien de wettelijke rente in een bepaalde periode hoger is dan de contractuele rente, geldt voor die periode de wettelijke rente in plaats van de contractuele rente.
6. Een door u betaald bedrag wordt eerst van de incassokosten afgetrokken, vervolgens van de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom. Heeft u meerdere facturen niet betaald? Dan wordt de betaling eerst van de oudste factuur afgetrokken, vervolgens op de één na oudste factuur enzovoort.
7. Bent u het niet eens met de factuur? Laat ons dit binnen vijf (5) kalenderdagen na verzending van de factuur schriftelijk weten. Doet u dit niet? Dan geldt de factuur als correct.
8. Moeten wij u in rechte betrekken om betaling of nakoming af te dwingen? Dan bent u verplicht om alle proceskosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden, te betalen als wij geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld.

Artikel 9 Mogen wij afwijken van uw instructies?
1. Kleine afwijkingen van afspraken gemaakt door u en wij over technische gegevens, maten, capaciteiten enzovoorts zijn toegestaan.
2. Kleine afwijkingen zijn:
a. afwijkingen van 10% of minder in het totale werk;
b. afwijkingen die in redelijkheid geen of weinig invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk.

Artikel 10 Wat als wij onze afspraken niet nakomen?
1. Zijn wij klaar met onze werkzaamheden of hebben wij een goed geleverd? Dan verzoeken wij u met enige spoed te controleren of wij de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Klopt er iets niet? Laat ons dit zo snel mogelijk schriftelijk weten. Doe dit zo concreet en gedetailleerd mogelijk. U dient dit in ieder geval te doen binnen acht (8) kalenderdagen na op- of aflevering. Doet u dit niet? Dan wordt ervan uitgegaan dat wij onze afspraken goed zijn nagekomen. Wij hoeven niks meer te herstellen en u kunt geen schadevergoeding vorderen.
2. Ook als u ons schriftelijk op de hoogte stelt van zaken die niet kloppen, moet u evengoed aan uw betalingsverplichtingen blijven voldoen. U kunt deze niet opschorten tot het moment dat u wel tevreden bent.
3. Wij mogen na een ingebrekestelling en ook tijdens verzuim een nieuwe deugdelijke prestatie leveren om het gebrek te herstellen. Wij zijn dan alsnog onze afspraken nagekomen en de overeenkomst is volledig deugdelijk. U heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Dit mogen wij niet doen wanneer het gebrek onherstelbaar is.
4. Onze prestatie wordt als deugdelijk gezien zodra u:
a. het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt;
b. deze aan iemand anders heeft geleverd, of door iemand anders respectievelijk in gebruik heeft laten nemen, heeft laten bewerken of verwerken of aan iemand heeft laten leveren.
Dit geldt niet wanneer u daarvoor de handelingen van lid 1 van dit artikel heeft uitgevoerd.
5. In het geval de termijnen in dit artikel, onredelijk kort zijn, dan kunnen u en wij afspraken maken over de aanpassing van de termijn.
6. Heeft u op ons een vordering op basis van reclames? Dan vervalt deze automatisch na één (1) jaar. Deze vervaltermijn start op de dag nadat u bekend bent geworden met de schade of u daarmee bekend had kunnen zijn.

Artikel 11 Wat geldt bij overmacht?
1. Is er sprake van overmacht en kunnen wij daardoor onze verplichting niet nakomen? Dan wordt onze verplichting opgeschort zolang de overmachtssituatie duurt. Dit kan maximaal twee (2) maanden duren. Na deze twee (2) maanden mogen zowel u als wij de overeenkomst geheel of voor een gedeelte schriftelijk ongedaan maken (ontbinden).
2. Wij hoeven in zo een situatie, waarbij wij niet, niet behoorlijk of niet tijdig onze afspraken kunnen nakomen, geen schadevergoeding te betalen.
3. Met overmacht bedoelen wij elke omstandigheid die buiten onze macht ligt en van zodanige aard is, dat niet meer van ons kan worden verlangd dat wij onze afspraken nakomen. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, pandemie, mobilisatie, oproer, staking, stagnatie en/of moeilijkheden bij de productie en/of bewerking door ons of door een onderaanneming waarvan wij grond- of hulpstoffen betrekken of bij het transport dan wel belemmering van de transportroute, storingen in ons bedrijf of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door ons of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen zoals inbeslagneming, het niet verkrijgen van vergunningen, in- en uitvoerverboden, ziekte van het personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, brand, extreme en/of ongeschikte weersomstandigheden, stormschade, overstromingen en overige natuurrampen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij ons die is ontstaan door vertraging van onze andere werkzaamheden die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.

Artikel 12 Wat geldt bij opschorting/beëindigen van de overeenkomst?
1. Zonder tussenkomst van een rechter en zonder u in gebreke te stellen mogen wij nakoming opschorten en/of de overeenkomst beëindigen als u:
a. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan u is verleend;
b. in staat van faillissement bent verklaard of een aanvraag daartoe heeft ingediend;
c. een verplichting niet (volledig) nakomt of wij vermoeden dat u deze niet (volledig) zal nakomen.
Dit recht bestaat naast andere rechten die wij hebben.
2. Wij laten dit schriftelijk aan u weten en wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen. Ook geven wij u geen garantie.
3. Hebben wij nog vorderingen op u? Dan mogen wij deze meteen en geheel opeisen.

Artikel 13 Heeft u schade?
1. Zijn wij verplicht uw schade te vergoeden? Dan hoeven wij nooit meer te betalen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert.
2. Keert onze aansprakelijkheidsverzekeraar, om welke reden dan ook, niet uit? Dan hoeven wij een schadevergoeding te betalen ter hoogte van maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, waar de schade betrekking op heeft.
3. Is het factuurbedrag hoger dan €3.500,-? Dan hoeven wij een schadevergoeding te betalen ter hoogte van maximaal van €3.500,-.
4. Wij zijn slechts aansprakelijk voor directe schade.
5. Heeft u indirecte schade? Dan komt deze schade niet voor onze rekening. U kunt hierbij denken aan gevolgschade, misgelopen (gederfde) winst, vertragingsschade of alle andere vormen van schade die niet zijn genoemd in lid 4 van dit artikel.
6. Is de schade ons toe te rekenen? Dan zijn wij alleen aansprakelijk wanneer:
a. u, ons direct (onverwijld), op de juiste manier (deugdelijk) en schriftelijk in gebreke stelt. U moet ons zo volledig en gedetailleerd mogelijk informeren over de tekortkomingen. Op deze manier kunnen wij adequaat reageren;
b. u ons een redelijke termijn geeft om de schade/ tekortkoming te herstellen;
c. wij, binnen de termijn die u ons geeft, de tekortkoming niet hebben hersteld;
d. de schade aan ons toe is te rekenen.
7. Vraagt u binnen een jaar na de dag dat u bekend was, of redelijkerwijs had kunnen zijn, met de schade én de aansprakelijke partij niet om een schadevergoeding? Dan vervalt elk recht op een schadevergoeding.
8. Alles wat in bovenstaande artikel staat over het afweren of beperken van de aansprakelijkheid (tegenover u) geldt ook richting onze leidinggevende, vennoten, bestuurders, werknemers of een andere partijen die wij bij deze overeenkomsten hebben betrokken.

Artikel 14 Garantie en conformiteit
1. U heeft alleen recht op garantie op geleverde goederen of diensten als wij dit schriftelijk in de overeenkomst hebben opgenomen.
2. De garantie die wij hebben gegeven aan u, geldt niet of vervalt in de volgende gevallen:
a. U de geleverde goederen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken
b. Als de goederen, die wij hebben geleverd of waaraan wij hebben gewerkt, zijn behandeld en/of blootgesteld van aan extreme omstandigheden door iemand anders dan wij of iemand die wij hebben ingeschakeld;
c. De geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met onze aanwijzingen en/of op de verpakking behandeld zijn.
d. Als aan de goederen, die wij hebben geleverd of waaraan wij hebben gewerkt, gebreken zijn ontstaan door constructiefouten die wij niet hebben veroorzaakt;
e. Als aan de goederen, die wij hebben geleverd of waaraan wij hebben gewerkt, gebreken zijn ontstaan door zaken of tools die u aan ons ter beschikking heeft gesteld en waarvan u wilde dat wij ze gebruikten;
f. Als aan de goederen die wij hebben geleverd of waaraan wij hebben gewerkt gebreken zijn ontstaan doordat door ons een nadere behandeling niet is uitgevoerd omdat u dit niet wilde. Dit terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en deze noodzaak door ons aan u is gemeld;
g. Als zaken zijn gebruikt of werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van u die wij u hebben afgeraden;
h. Als u de gebreken niet binnen de door ons vastgestelde termijn ter beoordeling of controle aanbiedt;
i. Als u ons niet, binnen een redelijke termijn, in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen;
j. Als u zonder onze schriftelijke toestemming, werkzaamheden of bewerkingen (laat) uitvoeren aan de goederen die wij hebben geleverd of waaraan wij hebben gewerkt. Een uitzondering hierop is als u kunt aantonen dat het noodzakelijk was om deze werkzaamheden of bewerkingen onmiddellijk uit te voeren.
k. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
3. Geven wij garantie op onze goederen of diensten en hebben wij hierbij goederen gebruikt die niet door ons zelf zijn vervaardigd? Dan geldt voor die goederen de garantie(termijn), voor zover van toepassing, van de leverancier waar wij deze goederen hebben gekocht. Dit geldt ook als deze garantie(termijn) korter of beperkter is dan de garantie(termijn) die wij aanhouden.
4. Als wij geen garantie geven op goederen of diensten en ten aanzien van goederen die niet door ons zelf zijn vervaardigd geldt wel een garantie van de leverancier of fabrikant waar wij deze goederen van hebben afgenomen, dan zullen wij deze rechten op uw verzoek aan u overdragen voor zover mogelijk. Eventuele kosten hiervan komen voor uw rekening.
5. Wij zijn nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door u, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

Artikel 15 Vrijwaring
1. U en wij hebben afgesproken dat u ons vrijwaart tegen en schadeloos stelt voor alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de uitvoering van deze overeenkomst. Door ons gemaakte kosten, die wij moeten maken als gevolg van een aanspraak van derden, zijn hierbij inbegrepen.
2. Hebben wij bepaalde goederen, die van belang zijn voor uitvoering van de overeenkomst, onder ons? Dan bent u verplicht ons volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden. Dus ook indien het aanspraken zijn op vergoeding van schades die direct met die goederen in verband kunnen worden gebracht.
3. Boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen vanuit de overheid komen voor uw rekening.
4. Deze verplichting tot vrijwaring geldt ook ten aanzien van onze leidinggevenden, werknemers en andere door ons ingeschakelde partijen bij de overeenkomst.
Artikel 16 Intellectueel eigendom
1. Wij behouden alle rechten van intellectueel eigendom op de door ons gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, geleverde goederen en dergelijke. Het maakt hierbij niet uit of u voor de vervaardiging ervan kosten heeft betaald. Dit is alleen anders als wij en u schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Deze gegevens uit lid 1 mogen zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond. Doet u dit toch? Dan bent u aan ons, per overtreding, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. De boetes zullen verschuldigd zijn door het enkele feit dat u in strijd handelt met dit lid, maar laat onverminderd het recht van ons om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
3. U moet de gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek aan ons retourneren binnen een door ons gestelde termijn. Doet u dit niet? Dan bent u aan ons een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. De boetes zullen verschuldigd zijn door het enkele feit dat u in strijd handelt met dit lid, maar laat onverminderd het recht van ons om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Adviezen en verstrekte informatie
1. U kunt geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die u van ons krijgt als deze geen betrekking hebben op de overeenkomst.
2. Als u aan ons gegevens, tekeningen, maatvoeringen en dergelijke verstrekt, mogen wij bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als deze is ontstaan wegens onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke. Dit geldt ook als de informatie die u verstrekt aan ons afkomstig is van een derde.
3. Artikel 15 is ook van toepassing met betrekking tot het gebruik van adviezen, tekeningen, berekeningen, maatvoeringen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke die u aan ons heeft (laten) verstrekken.
4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door ons of onze ondergeschikten van uw instructies, uw adviezen of uw opdrachten die buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij u aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld of opzet van ons of onze ondergeschikten.

Artikel 18 Recht van vervanging en inzet derden
1. Ons bedrijf wordt altijd aangemerkt als opdrachtnemer, ook indien u de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling heeft dat een opdracht door een bepaald persoon binnen ons bedrijf zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW is dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Bij de uitvoering van de opdracht zijn wij bevoegd, voor uw rekening derden in te schakelen.
2. Indien u ons als opdrachtnemer aanstelt en er voor kiest om nog één of meerdere opdrachtnemers aan te stellen waarmee wij samen de opdracht uit moeten voeren, kunt u ons niet hoofdelijk aansprakelijk stellen voor een tekortkoming in de nakoming bij de uitvoering van de opdracht. De werking van artikel 7:407 lid 2 BW is dan ook uitdrukkelijk uitgesloten.


Hoofdstuk II Levering, eigendomsvoorbehoud en retentie
Artikel 19 Levering en risico
1. Wij leveren zaken aan u bij ons op het hoofdkantoor. Het is mogelijk hier andere afspraken over te maken. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld doordat u bij het plaatsen van een bestelling via de webshop aangeeft dat u de zaak op het door u gekozen adres geleverd wenst te krijgen.
2. Heeft u per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij proberen dan de bestelling nog voor u te wijzigen. Dit is geen garantie dat dit ook mogelijk is.
3. U moet meewerken aan de levering.
4. Hebben wij de zaken op de overeengekomen plaats aan u geleverd? Dan komen de geleverde zaken vanaf dat moment voor uw rekening en risico.
5. Weigert u de zaken bij de levering in ontvangst te nemen? Dan bent u direct, zonder ingebrekestelling, in verzuim. Daarnaast bent u aansprakelijk voor alle schade die als gevolg hiervan wordt geleden.
6. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kunt u geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
7. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 5 van dit artikel is vermeld, zullen wij geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij u akkoord bent gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. U heeft geen recht op een schadevergoeding.
8. In geval van ontbinding conform lid 6 van dit artikel zullen wij het bedrag dat de u betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
9. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zullen wij ons inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dat geval voor onze rekening.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud en retentie
1. Zolang u niet (volledig) heeft betaald of zolang u andere verplichtingen uit een overeenkomst met ons niet nakomt, blijven wij eigenaar van alle geleverde goederen. Dit is ook het geval als u verschuldigde rente en (buiten)gerechtelijke kosten nog niet heeft betaald.
2. Rust er op de door ons geleverde goederen nog een eigendomsvoorbehoud? Dan bent u verplicht deze goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.
3. Rust er op de door ons geleverde goederen nog een eigendomsvoorbehoud? Dan mag u deze niet bezwaren.
4. Komt u uw (betalings-)verplichtingen niet of niet op tijd na of is er sprake van een situatie zoals uitgewerkt in artikel 12 lid 1? Dan mogen wij de goederen waar een eigendomsvoorbehoud op van toepassing is, terug nemen. Wij mogen deze goederen vasthouden, totdat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan. Daarnaast blijven onze overige rechten bestaan.
5. Zijn de door ons geleverde zaken reeds gemonteerd of anders geplaatst op andere zaken? dan zijn wij gerechtigd onze zaken te demonteren. Dit mogen wij alleen niet als daardoor onredelijk veel schade wordt toegebracht aan een of meer van die zaken. De kosten van demontage zijn voor uw rekening. Totdat u aan ons alle openstaande vorderingen heeft voldaan, kunnen wij uw zaken onder ons houden (retentie). Wij kunnen op deze zaken onze vordering met voorrang verhalen, tenzij u ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt.

Hoofdstuk III – Herroeping en retourneren
Download hier het herroepingsformulier voor consumenten. Heeft u vragen over uw herroepingsrechts, dan kunt u contact met ons opnemen via info@demoestuinwinkel.nl.
Alle producten, met uitzondering van (Vitavia) kassen en schuren, kunnen door de consument teruggestuurd worden naar:

De Moestuinwinkel
Argonweg 26D
3812 RB Amersfoort
Nederland

Artikel 21 Herroepingsrecht voor consumenten bij levering van producten
1. De consument moet de mogelijkheid krijgen om na te gaan of hij het product wil houden. De consument mag het proberen net zoals men dat in een winkel zou doen. Bijvoorbeeld door producten aan te passen of de kleur te bekijken. De consument mag de verpakking openmaken om het product te bekijken. Hierbij is het wel de bedoeling dat de consument dit netjes doet. Dit houdt in dat de originele verpakking waarin een product geleverd wordt niet kapot gescheurd wordt. De verpakking dient voorzichtig opengemaakt te worden, zodat de verpakking weer netjes gesloten kan worden. De consument mag het product niet in gebruik nemen of in elkaar zetten wanneer hij nog niet weet of hij het wil houden.
2. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen (bedenktijd). Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan ons bekendgemaakte vertegenwoordiger.
3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer terugsturen, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan ons. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier.
5. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
6. Indien de consument na afloop van de in lid 2 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 22 Herroepingsrecht voor consumenten bij levering van diensten
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen (bedenktijd). Deze bedenktermijn gaat in op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door ons bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 23 Kosten in geval van herroeping door een consument
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. De kosten voor retourzending bedragen circa €7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. De consument krijgt het de aankoopwaarde van het teruggestuurde product terug van ons. In beginsel worden de verzendkosten ook terugbetaald aan de consument, tenzij er meerdere zaken zijn geleverd en de consument slechts een gedeelte daarvan terugstuurt. Dan hoeven alleen de (aflever)kosten terugbetaald te worden die voor het teruggestuurde deel in rekening zijn gebracht. Dit kan betekenen dat wij niets hoeven terug te betalen indien wij voor het totale pakket dezelfde (aflever)kosten in rekening zouden brengen als wij voor de levering van slechts één product in rekening zouden hebben gebracht en de consument maar één product heeft teruggestuurd.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door ons of sluitend bewijs van complete terugzending aan ons overlegd kan worden.
3. Terugbetaling door ons zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt bij de aankoop, tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
5. Mocht het product beschadigd zijn of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen wij deze waardevermindering van het product aan de consument doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour door u goed verpakt is.


Artikel 24 Uitsluiting herroepingsrecht
1. Het herroepingsrecht geldt niet voor kopers die geen consument zijn bij het sluiten van de overeenkomst.
2. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 3 van dit artikel.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor de volgende producten:
- die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- die snel kunnen bederven of verouderen;
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor losse kranten en tijdschriften;
- voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
- voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
4. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
- betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
- waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
- betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 25 Herroepingsrecht bij kassen en schuren voor consumenten
1. Om een kas of schuur te beoordelen tijdens de bedenktijd mag de consument bijvoorbeeld het frame of een glasplaat uit de verpakking halen. Zo kan de consument vaststellen of de kleur, de kwaliteit en/of het materiaal naar zijn wens is. Om dit te kunnen beoordelen is het niet nodig de (hele) kas te monteren.
2. De consument mag kassen en schuren niet monteren wanneer hij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht binnen de bedenktermijn. Als na een montagepoging de kas of schuur wordt teruggestuurd, dan vindt er een afschrijving plaats op waarde van de kas. De waardevermindering komt voor rekening van de consument.
3. De waardevermindering na een montagepoging wordt bepaald door het statusrapport van de retourverwerking bij onze fabrikant. Dit rapport is leidend voor het vaststellen van de waardevermindering. Hierbij geldt dat de waardevermindering na een montagepoging altijd tenminste 30% van het aankoopwaarde van de kas of schuur bedraagt.
4. Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht bij kassen en schuren, dan vindt het terugsturen van de kas of schuur plaats via onze vervoeder. Onze vervoeder komt de kas bij de consument ophalen. De kas of schuur wordt namelijk niet naar ons eigen magazijn teruggestuurd, maar direct naar de fabrikant. De fabrikant controleert de status van de teruggestuurde kas of schuur, vervangt indien nodig gebruikte of beschadigde onderdelen en voorziet de kas of schuur zo nodig van een nieuwe verpakking.
5. Om het terugsturen van de kas te bewerkstelligen ontvangt de consument, nadat de consument schriftelijk kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht van ons de instructies ten behoeve van de retourzending.
6. De kosten van het terugsturen van de kas naar onze fabrikant, doordat deze wordt opgehaald door onze vervoerder, komen voor rekening van de consument en worden in mindering gebracht op het aan u terug te betalen aankoopbedrag, tezamen met een eventuele waardevermindering door (een) montage(poging). In onderstaande tabel worden de retourkosten voor kassen en schuren aan de hand van de grootte bepaald. Retourkosten fluctueren waardoor een het minimale bedrag aan retourkosten, maar ook het maximale bedrag aan retourkosten in onderstaande tabel wordt vermeld. De exacte kosten worden door ons vastgesteld en aan de consument kenbaar gemaakt.

Retourkosten kassen en schuren*

Grote van de kas/ schuur

Minimale retourkosten

Maximale retourkosten

tot 3,8 m2

€ 75,00

€125

tot 5 m2

€ 100,00

€150

tot 8 m2

€ 125,00

€200

tot 10 m2

€ 175,00

€225

Kassen groter dan 10 m2

€ 200,00

€350

* De retourkosten voor retour vanaf de Waddeneilanden kunnen hoger zijn dan bovenstaand vermeld. U draagt in geval deze eventuele bijkomende kosten.Artikel 26 Retourneren voor zakelijke kopers
1. Wanneer er bij aankoop van een product door u een bedrijfsnaam en/of een btw-nummer is vermeld, merken wij u in ieder geval aan als zakelijke koper. Bij een zakelijke koop is het consumentenrecht niet van toepassing. Ook kunt u geen gebruik maken van het herroepingsrecht. Toch willen wij zakelijke kopers de mogelijkheid geven om producten te kunnen retourneren. De mogelijkheid tot retourneren geldt voor zakelijke kopers niet ten aanzien van (Vitavia) kassen en schuren zoals beschreven in artikel 27 van deze algemene voorwaarden.
2. Zakelijke kopers kunnen producten binnen veertien dagen na ontvangst aanmelden voor het retourneren. U dient hiervoor een e-mail te versturen naar: info@demoestuinwinkel.nl.
3. Nadat de zakelijke koper de retour heeft aangemeld, heeft de zakelijke koper nog veertien dagen de tijd om het product retour te sturen.
4. Zowel de kosten voor verzending van het product aan de zakelijke koper, als de kosten van het retourneren van het product aan ons komen voor rekening van de zakelijke koper.
5. Terugbetaling van het aankoopbedrag van het product, minus eventuele verzend- en retourkosten voor zover deze door ons zijn voldaan, geschiedt binnen veertien dagen nadat wij het product van u in goede orde hebben ontvangen.
6. Terugbetaling door ons zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de zakelijke koper is gebruikt bij de aankoop, tenzij de zakelijke koper nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
7. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de zakelijke koper, is de zakelijke koper aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
8. De zakelijke koper mag het product proberen net zoals men dat in een winkel zou doen. Bijvoorbeeld door producten aan te passen of de kleur te bekijken. De zakelijke koper mag de verpakking openmaken om het product te bekijken. Hierbij is het wel de bedoeling dat de zakelijke koper dit netjes doet. Dit houdt in dat de originele verpakking waarin een product geleverd wordt niet kapot gescheurd wordt. De verpakking dient voorzichtig opengemaakt te worden, zodat de verpakking weer netjes gesloten kan worden. De producten dienen in de originele verpakking en originele staat retour gestuurd te worden, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De zakelijke koper mag het product niet in gebruik nemen of in elkaar zetten wanneer het product wil retourneren aan ons.

Artikel 27 Geen retourmogelijkheid voor kassen en schuren voor zakelijke kopers
1. Bent u een zakelijke koper, hier mogen wij in ieder geval van uitgaan als u een bedrijfsnaam of btw-nummer heeft ingevuld bij het plaatsen van uw bestelling bij ons, dan kunt u (Vitavia) kassen of schuren niet retourneren. Ook heeft u als zakelijke koper geen recht om gebruik te maken van herroeppingsrecht voor consumenten.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen
Artikel 28 – Klachtenregeling
1. Wij beschikken over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelen uw klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten door u binnen twee maanden, nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons.
3. De door u ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van uw klacht door ons beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
4. Bent u een consument en kunnen wij de klacht niet in onderling overleg oplossen, dan heeft u de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan Stichting WebwinkelKeur, mits wij op dat moment nog steeds zijn aangesloten bij voornoemde stichting. Als consument kunt u controleren of wij een lopend lidmaatschap hebben via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Stichting WebwinkelKeur zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, dan heeft u als consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel wij als u, als consument, stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de u, als consument, betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.
5. Tevens is het voor u, als consument, mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort onze verplichtingen niet op, tenzij wij schriftelijk anders aangeven.
7. Indien een klacht door ons gegrond wordt bevonden, zullen wij naar onze keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 29 Toepasselijk recht
1. Op alle door ons verstrekte offertes, prijsopgaven en aanbiedingen, gedane aanvaardingen, gesloten overeenkomsten, uitgevoerde werkzaamheden en leveringen en alle overige door ons uitgevoerde (rechts)handelingen is Nederlands recht van toepassing. Ook als u woonachtig bent in het buitenland.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 30 Geschillen
Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van ons (hoofd)vestigingsadres. Onder het (hoofd)vestigingsadres wordt verstaan: het adres waarop wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.